§ 1 Navn, formål, tilhørsforhold 

a. Landsorganisationens navn er Kor72 - sammenslutning af amatørkor
b. Landsorganisationens formål er at arbejde for fremme af amatørkorsangen
c. Landsorganisationen er tilsluttet Dansk Amatørmusik DAM
d. Landsorganisationen har adresse i Aarhus Kommune

§ 2 Medlemmer 

a. Landsorganisationens ordinære medlemmer er amatørkor
b. Enkeltpersoner (korledere, korister o.a.) kan optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret i repræsentantskabet
c. Udmeldelse kan ske skriftligt til sekretariatet inden 31.december

§ 3 Repræsentantskabet  

a. Repræsentantskabet er landsorganisationens højeste myndighed. Medlemskorene udpeger selv deres repræsentanter til repræsentantskabet. Kor med mindre end 40 medlemmer har 2 stemmeberettigede repræsentanter - og kor med 40 medlemmer og derover har 3 stemmeberettigede repræsentanter - opgjort efter seneste medlemsindberetning.

b. Ordinært repræsentantskabsmøde, der af bestyrelsen indvarsles med mindst 1 måneds varsel, afholdes hvert år inden udgangen af maj med følgende dagsorden:

   1. Valg af ordstyrer og protokolfører
   2. Bestyrelsen aflægger beretning
   3. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
   4. Evt. indkomne forslag
   5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
   6. Drøftelse af fremtidige aktiviteter
   7. Vedtagelse af budget og kontingent
   8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på det ordinære repræsentantskabs-
møde være indgivet til bestyrelsen senest 3 uger før det årlige repræsentantskabsmøde.

c. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når det begæres af 1/3 af medlemskorene,
eller når bestyrelsen ønsker det. Det indvarsles med mindst 1 måneds varsel
og senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat. Mødets dagsorden skal oplyses samtidig med indkaldelsen.

d. Alle vedtagelser sker ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte repræsentan-ter. Dog kan beslutning om ændring af landsorganisationens love kun vedtages, såfremt 2/3 af de mødte repræsentanter stemmer for vedtægtsændringen.

e. Referat af forhandlinger og beslutninger udsendes til landsorganisationens medlemmer senest 1 måned efter mødets afholdelse.

§ 4 Bestyrelsen

a. Mellem repræsentantskabsmøderne varetages landsorganisationens interesser af en bestyrelse på 11 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer er stemmeberettigede på repræsentantskabsmøder.

b. Bestyrelsens medlemmer vælges af repræsentantskabet for 3-årige perioder, idet der hvert år vælges enten 3 eller 4 medlemmer. Landsorganisationens formand vælges personligt. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv i et forretningsudvalg og et musikudvalg. Kasserer og sekretær behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen. Der kan afholdes suppleringsvalg.
Repræsentantskabet vælger endvidere for en 1-årig periode maksimalt 2 suppleanter til bestyrelsen.

c. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5 Økonomi, regnskab, budget

a. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og næstformanden.

b. Repræsentantskabet fastsætter kontingentet til landsorganisationen.

c. Landsorganisationens regnskabsår er kalenderåret.

d. Bestyrelsen lader landsorganisationens regnskab revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor.

e. Bestyrelsen udarbejder forslag til budget for det kommende år og forelægger dette for repræsentantskabet til godkendelse eller ændring.

§ 6 Opløsning

a. Landsorganisationen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de mødte repræsentanter på et ordinært
repræsentantskabsmøde og et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, afholdt
tidligst 3 måneder senere, stemmer herfor.

b. Samtidig træffes beslutning om anvendelse af landsorganisationens egen formue, der dog skal anvendes til formål, som alment kulturelt tjener til videreudvikling af amatørkorlivet i Danmark.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 31. marts 1973 med 
ændring vedtaget på repræsentantskabsmødet den 23. april 1983, 
ændring vedtaget på repræsentantskabsmødet den 14. april 1984, 
ændring vedtaget på repræsentantskabsmødet den 8. april 1989, 
ændring vedtaget på repræsentantskabsmødet den 28. marts 1992, 
ændring vedtaget på repræsentantskabsmødet den 17. april 1999,
ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet den 25. april 2010 og
ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30. april 2017.

jubisite1

IndmeldelseIndmeldelse icon

Meld dig eller dit kor ind i Kor72 og læs mere om kontingent m.v.  

MedlemsfordeleMedlemsinfo icon

Læs om de mange fordele ved at være medlem af Kor72, fx fælles Kodaaftale

Tilskudsmulighederstoettemuligheder icon

Se en liste over de muligheder for støtte, som medlemmer af Kor72 har adgang til 

NyhedsbrevNewsletter icon

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af sidste nyt fra Kor72  

Facebookfacebook icon

Giv vores Facebookside et like og hold dig opdateret på aktiviteterne i Kor72  

KorkaravanenKorkaravanen icon

Læs om de to Kor72-projekter, som er støttet af Nordea Fonden  

Korleder-annonceKorleder icon

Søger dit kor ny korleder? Eller er du korleder der søger kor?

NodekassenNodekassen icon

Find noder, hjælp, links og gode råd her